نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

تصویب برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات


تصویب برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

27 بهمن 1398

تصویب برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

تصویب برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات