نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی

مراسم معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی


فهرست برنامه‌های مراسم آشنایی نودانشجویان با پردیس فارابی بصورت الکترونیکی (مجازی) در تاریخ ۲۷ آبان ماه ‏۱۳۹۹‬ روز سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ و همچنین لینک ورود به برنامه اصلی و برنامه‌های دانشکده‌های این پردیس به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با پردیس فارابی (آشنایی با هیأت رئیسه پردیس، قوانین آموزشی و مالی) [ساعت ۱۲-۱۰‬ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi30]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده مدیریت و حسابداری [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi31]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده مهندسی [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi32]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده حقوق [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi33]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده الهیات [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi34]

 

ردیف

عنوان برنامه

مدت زمان (دقیقه)

1 قرآن 3
2 سرود ملی 2
3 سرود دانشگاه تهران 5
4 سخنرانی رئیس پردیس فارابی (دکتر محمدرضایی) 10
5 کلیپ معرفی پردیس فارابی 5
6 سخنرانی معاون پژوهشی (دکتر حاجی ده آبادی) 5
7 سخنرانی معاون اداری و مالی (دکتر شهبازی) 5
8 سخنرانی معاون آموزشی (دکتر سلطانی) 10
9 سخنرانی معاون دانشجویی و فرهنگی (دکتر منتظری) 10
10 کلیپ معرفی قم 5
11 سخنرانی رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی (دکتر حمیدی زاده) 5
12 سخنرانی رئیس اداره آموزش (آقای منصوری) 20
13 سخنرانی رئیس امور دانشجویی (آقای پاکیزه) 10
14 سخنرانی رئیس امور مالی (آقای زارعی) 5
 

کل مدت زمان برنامه‌ها

۱۰۰ دقیقه

 

منبع خبر:

https://farabi.ut.ac.ir/fa/news/13453