دروس دانشکده

رایانش ابری

نام درس رایانش ابری
کد درس 2207381
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز