دروس دانشکده

« بازگشت

پردازش آماری زبان های طبیعی

نام درس پردازش آماری زبان های طبیعی
کد درس 2207320
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز