دروس دانشکده

« بازگشت

مبانی سامانه های چند رسانه ای

نام درس مبانی سامانه های چند رسانه ای
کد درس 2207366
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز