اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

نام درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
کد درس 2207159
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز