تصاویر جشنواره پژوهش پردیس فارابی 1398

تصاویر مربوط به جشنواره - دانشکده مهندسی