رشته‌ها و گرایش‌های دانشکده

نام بخش آموزشی
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
مهندسی صنایع - صنایع (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی صنایع
مهندسی صنایع (کارشناسی) گروه مهندسی صنایع
مهندسی صنایع - گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی صنایع
مهندسی صنایع - گرایش لجستیک و زنجیره تأمین (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی صنایع
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش فناوری اطلاعات (IT) (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر (کارشناسی) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - گرایش فناوری اطلاعات (کارشناسی) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم‌افزار (کارشناسی) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی و رباتیک (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی معماری (کارشناسی ارشد) گروه مهندسی معماری