دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 208 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 2207054 1 کارشناسی 03 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (17:00 - 19:00) -
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 2207054 1 کارشناسی 02 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (17:00 - 19:00) -
اصول طراحی پایگاه داده ها 2207362 3 کارشناسی 01 امیرحسین کیهانی پور | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
سامانه های سایبر فیزیکی و اینترنت اشیاء 2207368 3 کارشناسی 01 زهرا موحدی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش تحقیق 2207377 2 کارشناسی ارشد 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (10:00 - 12:00) -
برنامه ریزی تولید پیشرفته 2207032 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 02 بابک جوادی | هرهفته (13:00 - 15:00) -
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 2207192 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 02 محمد موسی زاده | هرهفته (15:00 - 17:00) -
ریاضی 2 2207018 3 کارشناسی بخش علوم پایه 01 احمد علی نژاد | هرهفته (08:00 - 10:00) -
ریاضی عمومی 2 2207044 3 کارشناسی بخش علوم پایه 01 احمد علی نژاد هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
ریاضی عمومی 2 2207044 3 کارشناسی بخش علوم پایه 02 احمد علی نژاد | هرهفته (08:00 - 10:00) -
اقتصاد مهندسی 2207177 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 02 حسین محمدی دولت آبادی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
اتوماسیون صنعتی 2207030 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 02 بابک جوادی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
بازیابی هوشمند اطلاعات 2207108 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
جبر خطی 2207170 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 احمد علی نژاد هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 2207007 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 02 محمد موسی زاده | هرهفته (17:00 - 19:00) -
شناسایی الگو 2207163 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 2207310 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 02 حسین محمدی دولت آبادی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
برنامه ریزی تولید 2207281 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 02 بابک جوادی | هرهفته (17:00 - 19:00) -
مدیریت کیفیت و بهره وری 2207193 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 02 حسین محمدی دولت آبادی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 2207199 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 02 بابک جوادی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
نمایش 1 - 20 از 208 نتیجه
از 11