دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری ماشین 2207116 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/05 (10:30 - 12:00)
ارزیابی کار و زمان 2207166 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 01 بابک جوادی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/05 (10:30 - 12:00)
اقتصاد مهندسی پیشرفته 2207006 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/29 (10:30 - 12:00)
پایگاه داده ها 2207076 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00)
روش پژوهش و ارائه 2207063 2 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/08 (10:30 - 12:00)
ساختمان های داده 2207049 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 02 زهرا موحدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/04 (14:00 - 15:30)
ساختمان های داده 2207049 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 زهرا موحدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/04 (14:00 - 15:30)
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2207197 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:00)
سیگنال ها و سیستم ها 2207066 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/30 (10:30 - 12:00)
سمینار 2207223 2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 02 بابک جوادی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص
شبکه های عصبی 2207148 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:00)
طراحی سیستم های صنعتی 2207020 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 بابک جوادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:00)
کارآموزی 2207080 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 کاظم فولادی قلعه نامشخص نامشخص
مباحث ویژه 1 2207224 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:00)
مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی 2207346 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:00)
مدارهای منطقی 2207050 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/01 (14:00 - 15:30)
نقشه کشی صنعتی 2207174 2 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 01 هانیه سادات اخوت هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/11/06 (08:30 - 10:00)
کارآموزی 2207080 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 کاظم فولادی قلعه نامشخص نامشخص
آزمایشگاه ریز پردازنده 2207072 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/06 (14:00 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه
از 5