دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
محاسبات کوانتومی 2207380 3 کارشناسی ارشد 01 حسین آقابابا هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
اقتصاد مهندسی پیشرفته 2207006 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
طراحی سیستم های صنعتی 2207020 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 بابک جوادی هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
هوش مصنوعی 2207143 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
ریاضی 1 2207003 3 کارشناسی بخش علوم پایه 01 احمد علی نژاد | هرهفته (14:00 - 15:30) -
ریاضی 1 2207003 3 کارشناسی بخش علوم پایه 02 احمد علی نژاد | هرهفته (16:00 - 17:30) -
کارگاه ریخته گری و ذوب و مدل سازی 2207205 1 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 شاهرخ اسدی هرهفته (08:30 - 10:30) -
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) -
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2207196 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 محمد موسی زاده هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای منطقی 2207050 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
ریاضیات مهندسی 2207051 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 احمد علی نژاد | هرهفته (10:30 - 12:00) -
یادگیری ماشین 2207116 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) -
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2207197 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
ارزیابی کار و زمان 2207166 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 01 بابک جوادی هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) -
سیستم های چند عاملی 2207100 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
سیستم های عامل 2207060 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 2207282 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 محمد موسی زاده هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 2207188 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 محمد موسی زاده هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) -
روش پژوهش و ارائه 2207063 2 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 01 حسین آقابابا هرهفته (08:30 - 10:00) -
سمینار 2207223 2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر 02 کاظم فولادی قلعه هرهفته (08:30 - 10:30) -
نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7