مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

استادیار
شماره تماس : 02536642655
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی صنایع

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مهندسی معماری

استادیار
شماره تماس : 02536166657
اتاق
پست الکترونیکی