تشکل‌های دانشجویی دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

  • انجمن علمی دانشجویان مهندسی کامپیوتر
  • انجمن علمی دانشجویان مهندسی صنایع
  • شاخه دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (زیرشاخه‌ پردیس فارابی)